1.ข้อมูลทั่วไป

เพศ
อายุ
0-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ชื่อ บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที่สังกัด
ภูมิลำเนา บ้านเกิด (จังหวัด)
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)

2. ปณิธานที่ท่านตั้งใจจะทำให้สำเร็จเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรุณาระบุกลุ่มของความดีที่ท่านตั้งปณิธาน

ด้านวินัยในตนเอง
ด้านความพอเพียง
ด้านความสุจริต
จิตอาสา
อื่นๆ โปรดระบุ
  ปณิธาน สิ่งที่ตั้งเป้าหมายจะทำให้สำเร็จภายใน 1 ปี
ด้านการประพฤติส่วนตัว
ด้านการทำประโยชน์ส่วนรวม

3. ความดีที่ ท่าน อยากทำ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ด้านความพอเพียง
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า
เก็บออม
แบ่งปันผู้อื่น
วางแผนการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
หาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนตนเอง
เพื่มความรอบคอบในการทำงาน
อื่นๆ โปรดระบุ
ด้านวินัยในตนเอง
ตรงต่อเวลา
มีวินัยในการใช้จ่าย
ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ วินัย
ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
รับผิดชอบหน้าที่ สิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
อื่นๆ โปรดระบุ
ด้านความสุจริต
ทำงานอย่างสุจริต ซื่อตรง
สำรวมวาจา ไม่กล่าวเท็จเพื่อเอาตัวรอด
ปฏิบัติตามคำพูด รักษาสัญญา
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่เบียดบังของหลวง คอร์รัปชัน
เสียภาษีตามหน้าที่
อื่นๆ โปรดระบุ
ด้านการเห็นแก่ส่วนรวม-จิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
รักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของสาธารณะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่วนรวม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิด
สร้างสังคมในที่ทำงานให้น่าอยู่
อื่นๆ โปรดระบุ